S-Vietnam

  
Home S-Vietnam Giới thiệu chung

S - Việt Nam - Hương vị cuộc sống

Tiê?p nô?i tha?nh công cu?a ch??ng tri?nh truyê?n hi?nh du li?ch “Viê?t Nam ve? ?e?p tiê?m â?n”, Hãng ha?ng không Quô?c gia Viê?t Nam (Vietnam Airlines) tiê?p tu?c phô?i h??p v??i ?a?i Truyê?n hi?nh Viê?t Nam VTV1, Công ty Truyê?n thông Chuyê?n ?ô?ng (Motion Media) va? công ty Truyê?n thông Vietpictures ?ê? cho ra ???i phiên ba?n m??i mang tên  “S - Vi?t Nam – H??ng vi? cuô?c sô?ng”.

Chi?nh th??c lên so?ng t?? nga?y 15/09/2010, ch??ng tri?nh S - Vi?t Nam - H??ng v? cu?c s?ng ????c pha?t so?ng liên tu?c trên kênh VTV1 va?o 19h55’ ca?c nga?y th?? 2/4/6/CN va? pha?t la?i va?o 7h20’ ca?c nga?y kê? tiê?p.

T? ngày 04/04/2011, ch??ng trình ??i gi? phát sóng và t?ng th?i l??ng lên t?t c? các ngày. Hai s? cu?i tu?n s? hé l? cho khán gi? nh?ng di?n bi?n h?u tr??ng c?a ?oàn làm phim và nh?ng t?p phim s? phát sóng.

Ch??ng tri?nh g?m bô?n hê? thô?ng chu? ?ê? l??n là: ?m th??c, L? h?i, Nghi? d???ngPh???t, v??i mu?c ?i?ch gi??i thiê?u ve? ?e?p c?a thiên nhiên, con ng??i, v?n hóa Vi?t Nam trên kh?p d?i ??t hình ch? S.

S - Vi?t Nam – H??ng vi? cuô?c sô?ng” ????c ?â?u t? ba?i ba?n va? ki? l???ng ngay t?? khâu lên format ch??ng tri?nh ?ê?n l??a cho?n chu? ?ê? va? nhân vâ?t tr?i nghi?m. V??i s?? tham gia cô? vâ?n cu?a ?a?o diê?n ng??i Pha?p Daniel Roussel, Ch??ng tri?nh ????c th??c hiê?n theo phong ca?ch truyê?n hi?nh th??c tê?, hiê?n ?a?i, lôi cuô?n, truyê?n ta?i mô?t ca?ch chân th??c va? sinh ?ô?ng nét ??p muôn màu c?a ??t n??c Vi?t Nam c?ng nh? ca?m xu?c cu?a nhân vâ?t tham gia tra?i nghiê?m.

Bên ca?nh nh??ng khuôn hi?nh ????c trau truô?t la?m ???m say va? m??i go?i kha?n gia? lên ???ng tra?i nghiê?m, S - Vi?t Nam – H??ng v? cu?c s?ng co?n l?u gi?? ???c nh??ng khoa?nh kh??c thâ?t bi?nh di?, thân quen nh?ng có s?c lay ?ô?ng lo?ng ng???i, nhâ?t la? v??i nh??ng ai ?a? t??ng g??n bo? v??i da?i ?â?t hi?nh ch?? S thân th??ng na?y.

Ê-ki?p th??c hiê?n Ch??ng trình mong muô?n gia t?ng h?n n??a ti?nh t??ng ta?c v??i kha?n gia? thông qua viê?c m??i kha?n gia? tham gia Ch??ng trình v??i t? ca?ch la? nhân vâ?t tra?i nghiê?m, cu?ng nh? chia se? ba?i viê?t, ca?m xu?c cu?a kha?n gia? trên ca?c trang thông tin ?iê?n t?? chi?nh th??c cu?a Ch??ng tri?nh – và ?ây c?ng chính là Ch? ?? th? n?m trong h? th?ng ch? ?? c?a Ch??ng trình.

Nào, ha?y ?ô?ng ha?nh cu?ng S - Vi?t Nam, cu?ng chia se? nh??ng ca?m xu?c, ky? niê?m kho? quên trong nh??ng chuyê?n ?i, nh? ai ?o? ?a? t??ng no?i: “???i la? mô?t th??i ?ê? ?i”.

Ch??ng tri?nh ????c pha?t so?ng trên kênh VTV1 va?o 18h50' h?ng ngày và phát l?i vào lúc 7h25' sáng ngày k? ti?p.