S-Vietnam

Home Khám phá Sắc màu lễ hội Tục thờ Thần tài trong văn hóa tâm linh của người Việt

Tục thờ Thần tài trong văn hóa tâm linh của người Việt

 

?ê?n nha? ng???i Viê?t na?o, nhâ?t la? ca?c nha? buôn ba?n ?ê?u co? ban th?? Thâ?n ta?i. Thâ?n ta?i la? vi? thâ?n mang ta?i lô?c ?ê?n cho gia ?i?nh. Th??p h??ng lê? ba?i Thâ?n ta?i, gia chu? se? luôn la?m ?n pha?t ?a?t. Vâ?y tu?c th?? Thâ?n ta?i b??t nguô?n t?? ?âu ?

tuong-ngu-lo-tai-than

Nguô?n gô?c

Ng???i x?a th?? Thâ?n ta?i ?? xo? xi?nh trong nha? cu?ng la? xuâ?t pha?t t?? ?iê?n ti?ch bên Trung Quô?c. Co? mô?t la?i buôn tên la? Âu Minh ?i qua hô? Thanh Tha?o va? ????c Thu?y thâ?n  cho mô?t nô ty? tên la? Nh? Nguyê?t. Âu Minh be?n ??a Nh? Nguyê?t vê? nuôi trong nha?, viê?c la?m ?n nh?? ?o? ma? pha?t ?a?t. Va?o mô?t nga?y Tê?t, do mô?t li? do na?o ?o?, Âu Minh ?a?nh Nh? Nguyê?t. Nh? Nguyê?t s?? qua? chui va?o ?ô?ng ra?c va? biê?n mâ?t. T?? ?o?, Âu Minh la?m ?n thua lô?, sa su?t, không mâ?y chô?c tha?nh nghe?o. Ng???i ta tin cô ga?i na?y la? Thâ?n ta?i nên lâ?p ba?n th?? cô. T?? ?o? ta co? tu?c kiêng ho?t ra?c trong 3 nga?y ?â?u n?m, vi? s?? ho?t ra?c la? ho?t luôn ca? Thâ?n ta?i.

La?i co? ng???i cho r??ng Thâ?n tài chính là Tri?u Công Minh, ng??i ??i nhà T?n. Ông lánh ??i ?i tu t?i núi Chung Nam. V? sau ??c ??o, ông ???c phong làm Chính Nh?t Huy?n ?àn Nguyên Soái, coi vi?c ?u?i tr? ôn d?ch, c?u b?nh tr? tà. H?n n?a, ai b? oan ?c ??n c?u c?u ông thì ???c giúp ??. Ng??i buôn bán thì cúng c?u ông ?? ???c phát ??t may m?n.

Bô? tri? ba?n th??

Ba?n th?? Thâ?n ta?i không ????c ???t ?? trên cao nh? ba?n th?? gia tiên. Ba?n th?? th???ng da?n giâ?y ?o?, ?ê? ?? mô?t go?c hay mô?t xo? na?o ?o?. Co? thê? co? ba?i vi? nho?, hai bên ba?i vi? co? câu ?ô?i :

Thô? n?ng sinh ba?ch ngo?c (?â?t hay sinh ngo?c tr??ng)
?i?a kha? xuâ?t hoa?ng kim (?â?t kha? co? va?ng ro?ng)

Trên ??nh bàn th?, l?p hai ng?n ?èn (???c th?p sáng liên t?c khi th?p h??ng). Hai bên, phía bên trái (t? ngoài nhìn vào) là ông Th?n tài, phía bên ph?i là Ông ??a. ? gi?a hai ông là m?t h? ga?o, m?t h? muô?i và m?t h? n??c ??y (không nên ??y quá). Ba h? này ch? ??n cu?i n?m m?i thay.

Gi?a bàn th? là m?t bát nhang, bát nhang này khi b?c ph?i theo m?t s? th? t?c nh?t ??nh. ?? tránh ??ng bát nhang khi lau chùi bàn th?, ng??i ta dán bát nhang xu?ng bàn th? b?ng keo, b?ng dính...

Theo nguyên lý ?ông Bình - Tây Qu?, nên ??t l? hoa bên tay ph?i, ??a trái cây bên tay trái. Th??ng nên c?m hoa h?ng, hoa cúc ho??c hoa ?ô?ng tiê?n. Trái cây nên s?p ?u? ngu? qua? (5 lo?i trái cây). Th??ng ? ngoài n?i bán ?? th? cúng s?n, ng??i ta có m?t cái khay x?p n?m chén n??c thành hình ch? Nh?t (?) - ng??i cúng th??ng mua v? s?p l?i thành ch? Th?p (?), và c?ng là t??ng tr?ng cho Ngu? Ha?nh phát sinh phát tri?n. Ông Co?c ???c ?? bên trái, ? phía tr??c Th?n Tài, sáng quay Cóc ra ngoài, t?i quay Cóc vào trong. Ngoài cùng trên m?t ??t, ng??i ta ch?n m?t cái tô s? th?t ??p, nông lòng, ?? ??y n??c và ng?t nh?ng bông hoa tr?i trên m?t n??c.

Nga?y th???ng, lê? cu?ng ??n gia?n, chi? co? trâ?u n???c va? tra?i cây. Co?n trong ca?c di?p giô? tê?t, ca?c nga?y so?c vo?ng, ng???i ta th???ng ba?y lê? m??n. Thông th???ng, chi? th??p h??ng Thâ?n ta?i va?o buô?i chiê?u ha?ng nga?y.

Theo Ti?n ng???ng, phong tu?c va? nh??ng kiêng ki? dân gian Viê?t Nam va? ca?c nguô?n kha?c.